Saturday, 25 February 2017

APNI ZUBAN KO ZIKR O SHUKR SE HAMESHA TARO TAZAH RAKHE

Apni Zuban ko Zikr o Shukr se Hamesha Taro Tazah rakhe, Allah ke Zikr mein Dil ka Sukoon hai Aur Allah ke Zikr se Apni Zuban ko Paak karte rahen Allah Tumhe Gunaho se paak kardega. Dil ki Zeenat Chaar Cheezen Hain
♥ Sabr ♥ Zikr ♥ Shukr ♥ Gour o Fikr. Click Here


✿ Naik logon ki Sohbat mein baithne se Insan ✿
◈➲ Shak se Yaqeen
◈➲ Riyakari se Ekhlaas
◈➲ Ghaflat se Bedari
◈➲ Dunya ki Mohabbat se Aakhirat ki Fikr
◈➲ Takabbur se Tawazeh o Inkisari
◈➲ Bad’diyanati se Khair khuahi o Naik Niyyati ki Taraf Aajata hai.
“Aye Allah! Hamein Naik logon ki Sohbat Naseeb Farma.” Aameen.
Allah ka Zikr

No comments:

Post a Comment