Thursday, 13 April 2017

ALLAH SE MOHABBAT KIYA KARO


 • NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:
  Meri Ummat ke tamaam logon ke gunah ALLAH TAALA Baqsh dega,
  Siwaye un logaon ke jo gunah karke logon ko faqr se batate hain ke hum ne ye gunah kiya.
  (Sahih Bukhari,Hadith no:6069)

 • NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: love allah
  ALLAH se Mohabbat kiya karo! Kyun ke wo tumhe apni nematou se sarfaraz farmata hai,
  aur ALLAH ki Mohabbat ki khatir Mujh se Mohabbat kiya karo,
  aur Meri Mohabbat ki khatir Mere Ahle Bait se Mohabbat kiya karo.
  (Jame Tirmizi,hadith no:2158)
 • Thanda paani Aagh ko jis tarah se jaldi bujha deta hai , Durood Shareef ka padhna gunahon ko us se bhi jaldi mita deta hai.
  (Hazrath Abu Bakar Siddiq raziallahu taala anhu)
 • HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ki baargaah me baAdab rehna Azmat bajalana jis tarah Wisaal e Mubarak se pehle laazim tha Wisaal e Mubarak ke baad bhi laazim wo zaroori hai..
  #Ye tamaam adaab isi wajeh se hai ke HUZOOR sallallahu alaihi wasallam ba Hayaat e Abadi waha tasreef rakhte hain.
  (Shifa Shareef,pg:251)


 • Meri SUNNAT ko us waqt Mazbooti se Thaame rakhne wale ke liye SHAHEED ke barabar sawaab hai jab Meri Ummat Fasaad me mubtala hogayi ho.
  (Al Moujamul Aousat,Hadith no:5414)
 • Aur ALLAH bahut bade FAZAL wala hai.
  (Surah Al Juma:4)

No comments:

Post a Comment